Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Από 24 Οκτώβρη η έναρξη της συγκομιδής των ακτινιδίων ποικιλίας «Hayward» για την Πιερία

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
έχοντας υπόψη:
1. την 290524/3-9-2010 ( ΦΕΚ1521Β/7-9-2010 ) απόφαση του ΥΠΑΑΤ «Καθορισμός τεχνικών
λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης
των ακτινιδίων»
2. τις τελευταίες μετρήσεις της υπηρεσίας μας για την εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των
ακτινιδίων ποικιλίας «Hayward»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 290524/3-9-2010 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 24 – 10 – 2015 ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της
συσκευασίας των ακτινιδίων ποικιλίας «Hayward» για την εμπορική περίοδο 2015 – 2016.
Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των
συναλλασσόμενων ως εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια: