Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Στρατιωτικές σχολές: Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την είσοδο

Για να εισαχθούν στη σχολή οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προσόντα τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη.
Η περσινή, η οποία στο συγκεκριμένο σκέλος δεν αναμένεται να τροποποιηθεί, όριζε τις εξής προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους.

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ της χώρας.
Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον κοσμία.
Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των Τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ηλικία. Ειδικότερα οι υποψήφιοι/ ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (δεδομένου ότι οι πληροφορίες προέρχονται από την περσινή προκήρυξη, στις αναφερόμενες ημερομηνίες θα πρέπει να προστεθεί ένα έτος).
Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, Σ.Ι. και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν: Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές Μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1ηΙανουαρίου 1991 και μεταγενέστερα.
Στη Σ.Ι. και οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές- Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1992 και μεταγενέστερα.
Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 13η Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.
Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικία τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη.
Οι υποψήφιοι/ ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1993 και μεταγενέστερα.
Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ ες των ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ θα πρέπει: Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασία της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και τις νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγεται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59065 του Ποινικού Κώδικα. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον οργανισμό κάθε σχολής.
Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/ α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ, αρνηθεί την εκτέλεση των καθηκόντων του λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του Π.Κ. και του ΣΠΚ.
rizopoulospost.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: