Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Μ.Ο.ΕΞΟΧΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ο Α.Μ.Ο.ΕΞΟΧΗΣ σας ενήμερώνει πως το 2015 ξεκινάνε για πρώτη φορά Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ποδηλασίας στην Ελλάδα!
Ειδικά για το ΒΜΧ ο σύλλογος είναι χρόνια μπροστά απο την ομοσπονδία ποδηλασίας, αφού ήταν από τους πρώτους που είχει οργανώσει με απόλυτη επιτυχία τοπικούς αγώνες (OPEN).
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Ποδηλασίας Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. έτους 2014-2015»
ΣΧΕΤ:
Η Απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) στην 1η πράξη/15-10-2014, για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων σχ. έτους 2014-2015.
Η Απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) στην 9η πράξη/27-02-2015, για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ποδηλασίας Λυκείων σχ. έτους 2014-2015.
Η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει.
Οι υπ’ αριθμ. 48930/Γ4/05-04-2013 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/10-04-2013) και 140897/Γ4/2-10-2013 (ΦΕΚ 2504/τ.Β΄/07-10-2013) τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ. Ο.Ε.Σ.Α.)
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Ποδηλασίας μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
25-4-2015 αγωνίσματα δρόμου (αντοχή, χρονόμετρο) ΜΤΒ ( Κρός Κάντρυ ολυμπιακής μορφής - cross country-xco)και ΒΜΧ ,
αγωνίσματα πίστας(1000μ,3000μ για τους μαθητές και 500μ,2000μ για τις μαθήτριες )

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Αγωνίσματα πίστας στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών.

ΜΤΒ και ΒΜΧ (πίστα ολυμπιακών προδιαγραφών) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αγωνίσματα δρόμου και χρονομέτρου στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας - ΜΤΒ και ΒΜΧ στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π).
Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας - Αγωνίσματα δρόμου και χρονομέτρου στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π).
Αναθέτει τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας- Αγωνίσματα πίστας στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 – 98 - 99 και 2000 με απεριόριστο αριθμό συμμετοχών το κάθε σχολείο. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑΛ τις 164 απουσίες αντίστοιχα.
Στους αγώνες μετέχουν οι μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).

Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :

α. Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

β. Φωτοτυπία και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.

γ. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή, που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο.

2. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2 ) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του σχολείου.

3. Δελτίο αθλητή, από την Ε.Ο.Π, στην Ποδηλασία (μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από Δημόσια υπηρεσία).

4. Η Κατάσταση Συμμετοχής (Υπόδειγμα 4 & 4α) όπου αναγράφονται:

· Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας

· Όνομα πατέρα μητέρας

· Έτος γέννησης

· Σχολείο που φοιτά

· Αριθμός μητρώου μαθητή

· Τάξη

· Το ονοματεπώνυμο συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το υπόδειγμα 9.

Οι καταστάσεις σφραγίζονται και υπογράφονται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2,4, 4α) θα κατατεθούν κατά την Τεχνική Σύσκεψη.

5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9)ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Οι μαθητές-τριες θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του δρόμου,(αντοχής και χρονομέτρου) , ΜΤΒ(mountain bike), ΒΜΧ σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας .ΔΡΟΜΟΣ

Αγώνισμα αντοχής : ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή100 χλμ για τους μαθητές

Αγώνισμα αντοχής : ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή 60 χλμ για τις μαθήτριες

Αγώνισμα χρονομέτρου: ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή 20 χλμ για τους μαθητές

Αγώνισμα χρονομέτρου: ανάπτυγμα 7,93, διαδρομή 10 χλμ για τις μαθήτριεςΠΙΣΤΑ

Αγώνισμα 3000μ : ανάπτυγμα 7,93, για τους μαθητές

Αγώνισμα 1000μ : ανάπτυγμα 7,93, για τις μαθήτριες

Αγώνισμα 500μ: ανάπτυγμα 7,93, για τους μαθητές

Αγώνισμα 2000μ: ανάπτυγμα 7,93, για τις μαθήτριες*Στα αγωνίσματα του δρόμου, χρονομέτρου, πίστας, δεν επιτρέπεται η χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων όπως: κράνη σταγόνες, κλειστοί τροχοί, ή τροχοί με ακτίνες από ανθρακονήματα, αεροδυναμικές μπάρες.ΜΤΒ(mountain bike)

Αγώνισμα: Κρός Κάντρυ Ολυμπιακής μορφής (cross country-xco):1 ωρα για μαθητές – τριες

Σε κυκλική διαδρομή μήκους 4-6 χλμ.

ΒΜΧ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μία φάση και κάθε μαθητής –τρια μπορεί να συμμετέχει σε ένα αγώνισμα.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της Υ.Π. Γ4/112843/14-10-2005παρ. 15.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Ε.Ο.Π, με βάση το Διεθνή κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας για κάθε αγώνισμα.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί :

Για ΜΤΒ και ΒΜΧ στις Μελέσες (Μινόαν κάμπ ) Ηρακλείου .

ΠΙΣΤΑΣ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών.

ΔΡΟΜΟΥ στη Θεσσαλονίκη.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ “EXTREME” , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΤΗΛ: 23510 73977 & 6992325747

ΕΞΟΧΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Α.Μ.Ο.Ε. ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΤΗΛ: 6972607175

Δεν υπάρχουν σχόλια: